Giỏ Hàng

 x 
  • Giỏ hàng trống

Bán chạy

Hỗ trợ trực tuyến

 345/23 Trần Hưng Đạo, Quận 1

 Hotline: 01234 34 73 73

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thanh toán qua MoMo

01696840655

blog

blog (2)

Các thì trong tiếng Anh

Viết bởi Thứ hai, 02 Tháng 1 2017 09:30
1. Present simple (Hiện tại đơn): Dùng để diễn tả những hành động lặp đi lặp lại thường ngày và những hiện tượng hiển nhiên
Nhận biêt thì với các trạng từ: Always, usually, often, sometimes, hardly ever, Every day, every month, every year…
 
Khẳng định:
I, We, You, They: S + V + O
He, she, it: S + Vs/es + O (Những V tận cùng bằng những âm /s, ʃ, tʃ, dƷ, ou/ thì +es, còn lại +s)
 
Phủ định:
I, We, You, They: S + don’t + V+ O
He, she, it: S + doesn’t + V(nguyên mẫu) + O
 
Câu hỏi:
I, We, You, They: Do + S + V + O?
He, she, it: Does + S + V(nguyên mẫu) + O ?
 
 

Trợ động từ, to be và modal verbs

Viết bởi Thứ tư, 21 Tháng 12 2016 21:14

Index:

- Trợ động từ: do/does (present simple), did (Past simple), have/has (Present perfect)

- To be

- Modal verbs (Động từ khiếm khuyết)